Monday, January 14, 2019

ஆசிரியர். பி. அம்பிகைபாகனின் புலமைப் பரிசில் பரீட்சை முன்னோடி வினாத்தாள்கள்

ஆசிரியர். பி. அம்பிகைபாகனின்
புலமைப் பரிசில் பரீட்சை  முன்னோடி வினாத்தாள்கள்

முன்னோடி வினாத்தாள் 1:
Model paper 01 download

முன்னோடி வினாத்தாள் 2:
Model paper 02 download

முன்னோடி வினாத்தாள் 3:
Model paper 03 download

முன்னோடி வினாத்தாள் 4:
Model paper 04 download

முன்னோடி வினாத்தாள் 5:
Model paper 05 download

முன்னோடி வினாத்தாள் 6:
Model paper 06 download

முன்னோடி வினாத்தாள் 7:
Model paper 06 download

முன்னோடி வினாத்தாள் 8:
Model paper 08 download

முன்னோடி வினாத்தாள் 9:
Model paper 09 download

முன்னோடி வினாத்தாள் 10:
Model paper 10 download

விடைகள்
Answers download

Author: verified_user

0 comments: